Infurmaziuns legalas

Copyright

Tut ils dretgs resalvads. L’entir cuntegn da questa pagina d’internet è protegì dal dretg d’autur. (Inginas paginas pon era cuntegnair maletgs e texts, dals quals il dretg da copyright è tar terzs.) Il cuntegn dad www.ideesuisse.ch po be vegnir duvrà per diever privat. Tut ils auters dievers èn resalvads. Be cun il consentiment en scrit dad SRG SSR idée suisse astga’ins – per diever commercial u betg commercial – derasar, modifitgar, render accessibel a terzs, copiar sin purtaders da datas optics u electronics, reproducir, arcunar e duvrar il cuntegn da questa pagina d’internet.

Cun questa pagina d’internet na vegn betg concess ina licenza per il diever da la proprietad spiertala da la SRG SSR idée suisse u da terzs.

Links e hyperlinks

Sche Vus activais tscherts links u hyperlinks sin questa pagina d’internet, alura bandunais Vus questa pagina per ir sin paginas d’internet externas. La SRG SSR idée suisse na surprenda nagina responsabladad per ils cuntegns da talas, per ils products e servetschs offrids là u per autras purschidas.   

Segirtad e protecziun da datas

Eventualmain vegnis Vus dumandads dad inditgar infurmaziuns persunalas. Igl è facultativ da respunder a quellas dumondas. Tut las infurmaziuns persunalas rimnadas sin questa pagina d’internet vegnan registradas exclusivamain per Vossa assistenza individuala, ubain ch’ellas servan per trametter a Vus infurmaziuns u purschidas. La SRG SSR idée suisse na venda betg e na surdat er betg quellas datas a terzs. La SRG SSR idée suisse garantescha che Vossas indicaziuns vegnian tractadas confidenzialmain tenor las leschas vertentas per proteger datas.

© SRG SSR 2014