23.08.1965

Instrucziun cun computers cunter la mancanza da persunas d'instrucziun

Durada : [04'49''] Commentari : tudestg Producziun: SF
-- Mediaspace --

La mancanza da scolasts è in problem regular. Questa contribuziun da l'onn 1965 mussa ina persuna d'instrucziun che n'ha nagin problem cun activitads monotonas sco curreger u far las lavurs da rutina stentusas che dovran enorm bler temp en l'instrucziun. Era stanzas da scola fullanadas n'èn nagin problem per quest «superpedagog». Ma po el schliar il problem da la mancanza da scolasts? È il computer ina pussaivladad per cumbatter la mancanza da scolasts? Na, il computer na remplazza betg il scolast. Ma el è in sustegn che al gida da gudagnar temp per sia incumbensa sco tala: l'educaziun dal caracter e la furmaziun da l'uman.